Accepted Demo Papers

 • Proofread: Fixes All Errors with One Tap - Renjie Liu, Yanxiang Zhang, Yun Zhu, Haicheng Sun, Yuanbo Zhang, Michael Xuelin Huang, Shanqing Cai, Lei Meng, Shumin Zhai
 • Fundus: A Simple-to-Use News Scraper Optimized for High Quality Extractions - Max Dallabetta, Conrad Dobberstein, Adrian Johannes Breiding, Alan Akbik
 • AutoRE: Document-Level Relation Extraction with Large Language Models - Lilong Xue, Dan Zhang, Yuxiao Dong, Jie Tang
 • XNLP: An Interactive Demonstration System for Universal Structured NLP - Hao Fei, Meishan Zhang, Min Zhang, Tat-Seng Chua
 • PyFoma: a Python finite-state compiler module - Mans Hulden, Michael Ginn, Miikka Silfverberg, Michael Hammond
 • BioLunar: Knowledge Synthesis and Scientific Reasoning Framework for Biomedical Discovery - Oskar Wysocki, Magdalena Wysocka, Danilo Carvalho, Alex Teodor Bogatu, Danilo Miranda Gusicuma, Maxime Delmas, Harriet Unsworth, Andre Freitas
 • CogMG: Collaborative Augmentation Between Large Language Model and Knowledge Graph - Tong Zhou, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao
 • OpenEval: Benchmarking Chinese LLMs across Capability, Alignment and Safety - Chuang Liu, Linhao Yu, Jiaxuan Li, Renren Jin, Yufei Huang, Ling Shi, Junhui Zhang, Xinmeng Ji, Tingting Cui, Liutao, Jinwang Song, Hongying ZAN, Sun Li, Deyi Xiong
 • OpenWebAgent: An Open Toolkit to Enable Web Agents on Large Language Models - Iat Long Iong, Xiao Liu, Yuxuan Chen, Hanyu Lai, Shuntian Yao, Pengbo Shen, Hao Yu, Yuxiao Dong, Jie Tang
 • CharPoet: A Chinese Classical Poetry Generation System Based on Token-free LLM - Chengyue Yu, Lei Zang, Jiaotuan Wang, Chenyi Zhuang, Jinjie GU
 • LM Transparency Tool: Interactive Tool for Analyzing Transformer Language Models - Igor Tufanov, Karen Hambardzumyan, Javier Ferrando, Elena Voita
 • Variationist: Exploring Multifaceted Variation and Bias in Written Language Data - Alan Ramponi, Camilla Casula, Stefano Menini
 • VeraCT Scan: Retrieval-Augmented Fake News Detection with Justifiable Reasoning - Cheng Niu, Yang Guan, Yuanhao Wu, Juno Zhu, Juntong Song, Randy Zhong, Kaihua Zhu, Siliang Xu, Shizhe Diao, Tong Zhang
 • LlamaFactory: Unified Efficient Fine-Tuning of 100+ Language Models - Yaowei Zheng, Richong Zhang, Junhao Zhang, YeYanhan, Zheyan Luo
 • BotEval: Facilitating Interactive Human Evaluation - Hyundong Justin Cho, Thamme Gowda, Yuyang Huang, Zixun Lu, Tianli Tong, Jonathan May
 • Wordflow: Social Prompt Engineering for Large Language Models - Zijie J. Wang, Aishwarya Chakravarthy, David Munechika, Duen Horng Chau
 • LinkTransformer: A Unified Package for Record Linkage with Transformer Language Models - Abhishek Arora, Melissa Dell
 • JORA: JAX Tensor-Parallel LoRA Library for Retrieval Augmented Fine-Tuning - Anique Tahir, Lu Cheng, huan liu
 • GenGO: ACL Paper Explorer with Semantic Features - Sotaro Takeshita, Simone Paolo Ponzetto, Kai Eckert
 • OpenVNA: A Framework for Analyzing the Behavior of Multimodal Language Understanding System under Noisy Scenarios - Ziqi Yuan, Baozheng Zhang, Hua Xu, Zhiyun Liang, Kai Gao
 • IMGTB: A Framework for Machine-Generated Text Detection Benchmarking - Michal Spiegel, Dominik Macko
 • NLP-KG: A System for Exploratory Search of Scientific Literature in Natural Language Processing - Tim Schopf, Florian Matthes
 • string2string: A Modern Python Library for String-to-String Algorithms - Mirac Suzgun, Stuart Shieber, Dan Jurafsky
 • PAI-Diffusion: Constructing and Serving a Family of Open Chinese Diffusion Models for Text-to-image Synthesis on the Cloud - Chengyu Wang, Zhongjie Duan, Bingyan Liu, Xinyi Zou, Cen Chen, Kui Jia, Jun Huang
 • DocPilot: Copilot for Automating PDF Edit Workflows in Documents - Puneet Mathur, Alexa Siu, Varun Manjunatha, Tong Sun
 • LocalRQA: From Generating Data to Locally Training, Testing, and Deploying Retrieval-Augmented QA Systems - Xiao Yu, Yunan Lu, Zhou Yu
 • ITAKE: Interactive Unstructured Text Annotation and Knowledge Extraction System with LLMs and ModelOps - Jiahe Song, Hongxin Ding, Zhiyuan Wang, Yongxin Xu, Yasha Wang, Junfeng Zhao
 • UltraEval: A Lightweight Platform for Flexible and Comprehensive Evaluation for LLMs - Chaoqun He, Renjie Luo, Shengding Hu, Ranchi Zhao, Jie Zhou, Hanghao Wu, jiajie zhang, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
 • EasyInstruct: An Easy-to-use Instruction Processing Framework for Large Language Models - Yixin Ou, Ningyu Zhang, Honghao Gui, Ziwen Xu, Shuofei Qiao, Runnan Fang, Lei Li, Zhen Bi, Guozhou Zheng, Huajun Chen
 • SeaLLMs - Large Language Models for Southeast Asia - Xuan-Phi Nguyen, Wenxuan Zhang, Xin Li, Mahani Aljunied, Zhiqiang Hu, Chenhui Shen, Yew Ken Chia, Xingxuan Li, Jianyu Wang, Qingyu Tan, Liying Cheng, Guanzheng Chen, Yue Deng, Sen Yang, CHAOQUN LIU, Hang Zhang, Lidong Bing
 • LLMBox: A Comprehensive Library for Language Language Models - Tianyi Tang, Hu Yiwen, Bingqian Li, Wenyang Luo, ZiJing Qin, Haoxiang Sun, jiapeng wang, Shiyi Xu, Xiaoxue Cheng, Geyang Guo, Han Peng, Bowen Zheng, Yiru Tang, Yingqian Min, Yushuo Chen, Jie Chen, Ranchi Zhao, Luran Ding, Yuhao Wang, zican Dong, Xia Chunxuan, Junyi Li, Kun Zhou, Xin Zhao, Ji-Rong Wen
 • LinguaLinked: Distributed Large Language Model Inference on Mobile Devices - Junchen Zhao, Yurun song, Simeng Liu, Ian Harris, Sangeetha Abdu Jyothi
 • Towards the TopMost: A Topic Modeling System Toolkit - Xiaobao Wu, Pan Fengjun, Anh Tuan Luu
 • ELLA: Empowering LLMs for Interpretable, Accurate and Informative Legal Advice - Yutong Hu, Kangcheng Luo, Yansong Feng
 • EasyEdit: An Easy-to-use Knowledge Editing Framework for Large Language Models - Peng Wang, Ningyu Zhang, Bozhong Tian, Zekun Xi, Yunzhi Yao, Ziwen Xu, Mengru Wang, Shengyu Mao, Xiaohan Wang, Siyuan Cheng, Kangwei Liu, Yuansheng Ni, Guozhou Zheng, Huajun Chen
 • DrugWatch: A Comprehensive Multi-Source Data Visualisation Platform for Drug Safety Information - Artem Bobrov, Domantas Saltenis, ZHAOYUE SUN, Gabriele Pergola, Yulan He
 • LEGENT: An Open Platform for Embodied Agent - Zhili Cheng, Zhitong Wang, Jinyi Hu, Shengding Hu, An Liu, Yuge Tu, Pengkai Li, Lei Shi, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
 • EmpathyEar: An Open-source Avatar Multimodal Empathetic Chatbot - Hao Fei, Han Zhang, Bin Wang, Lizi Liao, Qian Liu, Erik Cambria